Töölepingu seaduse uuendused nõuavad mahukaid töölepingu täiendusi

Alates 2022. aasta augustist oli vajalik hakata tööandjatel järgima mitmeid uusi nõudeid, mis on peamiselt seotud töölepinguliste andmetega.

Autor:Merilin Aul, BCS Itera talendijuht

Allikas:Äri-IT Sügis 2022

TÄIENDADA ON VAJA MITMEID TÖÖLEPINGU PUNKTE

Mitme punktiga on täiendatud töölepingu seaduses teemasid, mis puudutavad tööandja kohustust teavitada töölepingus töötajaid teatud tingimustest. Näiteks on tööandja kohustatud töölepingusse tooma täiendatud info koolituste kohta – enam ei piisa sellest, et seal nenditakse vaid tõsiasja, et koolitusi pakutakse. Kui aga töötajatele üldse koolitusi ei pakuta, siis seda klauslit lepingus ka ei nõuta.

Puhkuste kohta on üldiselt varemgi töölepingutes harjutud viitama, kindlasti on ära määratud see, mitu päeva tööandja töötajale aasta jooksul põhipuhkust võimaldab. Lepingusse on aga edaspidi vaja kirja panna ka puhkuse andmise kord ja tasustamise kohta käiv info.

Töölepingus on vaja välja tuua veel täiendatud info ületunnitöö ja selle hüvitamise, maksude ja maksete ning lepingu ülesütlemise kohta koos vastavate vorminõuete ja põhjendamiskohustustega.

KATSEAJA PIKENDAMISE ÕIGUS KAITSEB TÖÖANDJAT

Täiendatud on katseaega puudutavat seadusandlust. Selle ametlikuks pikkuseks on jätkuvalt seadusandluse järgi neli kuud, ent kuni kaheksakuulise töölepingu puhul ei tohi katseaeg ületada poolt selle kehtivuse ajast. Kui töötaja asub tööle samas ettevõttes pärast ühe tähtajalise lepingu lõppemist järgmise tähtajalise töölepinguga, siis talle enam katseaga kohandada ei tohi. Küll aga on tööandjal nüüd õigus töötaja lepingulist katseaega pikendada juhul, kui tööandjal polnud võimalik töötaja sobivust ametikohale hinnata seetõttu, et ta viibis katseaja jooksul puhkusel või haiguslehel. Puudutud perioodi võrra ongi tööandjal õigus katseaega pikendada, kui sellest on töötajat ette teavitatud. Lisaks on tööandjale antud võimalus pikendada katseaega muudel juhtudel, kui töötaja sobivust pole saanud piisavalt hinnata.

SOBIVATE TÖÖTINGIMUSTE TAOTLEMINE

Kui töötaja näeb, et tema töölepingulised tingimused talle enam ei sobi, on tal õigus oma tööandjale kirjutada taotlus töötingimuste muutmise kohta. Näiteks juhul, kui töötajale on vormistatud osalise koormusega leping, kuid nüüd soovib ta täiskohaga jätkata. Sama kehtib näiteks tähtajalise töölepingu tähtajatuks muutmise puhul.

Tööandja kohustus on taotluse esitanud töötajale vastata kirjalikult kahe nädala jooksul.

Kui töötaja on viibinud lapsega vanemapuhkusel ja soovib tööle naasta, siis on tal teiste sama ettevõtte töötajatega võrdselt õigus parendatud töötingimustele, näiteks töötasu tõusu, kui see on vahepeal toimunud.

Jaga artiklit

Järgmine artikkel

Kuluaruanded HRM4Baltics iseteenindusportaalis